Financieel overzicht

Overzicht Financieel Overzicht

 Download volledig financieel overzicht

  • Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
  • Geconsolideerd overzicht van het volledig perioderesultaat
  • Geconsolideerde balans
  • Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen
  • Geconsolideerd kasstroomoverzicht

 Download 

 

Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening

1.  Algemene informatie

2.  Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor financiële verslaggeving

2.1.  Conformiteitsverslag

2.2.  Algemene principes

2.3.  Balanselementen

2.4.  Elementen van de winst-en-verliesrekening 

2.5.  Overzicht van het volledig perioderesultaat en mutatieoverzicht van het eigen vermogen

2.6.  Diverse 

 Download

3.  Cruciale beoordelingen en belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

3.1.  Cruciale beoordelingen bij de toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving

3.2.  Belangrijkste bronnen van schattingsonzekerheden

 Download

4. Segmentrapportering

4.1. Kerngegevens per rapporteringssegment
4.2. Omzet per productlijn

 Download

5.  Elementen van de winst-en-verliesrekening

5.1.  Bedrijfsresultaat (EBIT) per functie
5.2.  Bedrijfsresultaat (EBIT) per aard van opbrengsten en kosten
5.3.  Renteopbrengsten en -lasten
5.4.  Overige financiële opbrengsten en lasten
5.5.  Winstbelastingen
5.6.  Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen
5.7.  Winst per aandeel

 Download 

6.  Balanselementen

6.1.    Immateriële activa
6.2.    Goodwill
6.3.    Materiële vaste activa
6.4.    Deelnemingen in joint ventures en geassocieerde ondernemingen
6.5.    Overige vaste activa
6.6.    Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen
6.7.    Operationeel werkkapitaal
6.8.    Overige vorderingen
6.9.    Geldmiddelen & kasequivalenten en geldbeleggingen
6.10.  Overige vlottende activa
6.11.   Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en verplichtingen verbonden met deze activa
6.12.  Gewone aandelen, eigen aandelen en in eigenvermogeninstrumenten afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingen
6.13.  Overgedragen resultaten en overige Groepsreserves
6.14.  Minderheidsbelangen
6.15.  Voorzieningen voor personeelsbeloningen
6.16.  Overige voorzieningen
6.17.  Rentedragende schulden
6.18.  Overige verplichtingen op meer dan een jaar
6.19.  Overige verplichtingen op ten hoogste een jaar

 Download

7.  Diverse elementen

7.1.  Toelichtingen bij het kasstroomoverzicht
7.2.  Effect van afgestoten activiteiten
7.3.  Beheer van financiële risico’s en derivaten
7.4.  Voorwaardelijke verplichtingen en toezeggingen
7.5.  Verbonden partijen
7.6.  Gebeurtenissen na balansdatum
7.7.  Opdrachten uitgevoerd door de commissaris en aanverwante personen
7.8.  Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen

 Download


Informatie met betrekking tot de moedervennootschap
  • Jaarverslag van de Raad van Bestuur en jaarrekening van NV Bekaert SA
  • Voorstel van resultaatsverwerking NV Bekaert SA 2017
  • Statutaire benoemingen

 Download 

Verslag van de commissaris

 Download

Management

 Download

Definities & downloads

 Download