Duurzaam ondernemen

Voor ons gaat duurzaam ondernemen over economisch succes, de veiligheid en ontwikkeling van onze medewerkers, duurzame relaties met onze business partners en sociale vooruitgang. Op die manier vertaalt Bekaert duurzaam ondernemen in een voordeel voor alle stakeholders.

Bekaerts wereldwijde strategie voor duurzaam ondernemen is gebaseerd op vier pijlers: onze verantwoordelijkheid op de werkplek, in de markten, ten aanzien van het milieu en tegenover de maatschappij. Onze duurzaamheidsinspanningen en -activiteiten zijn gericht op de belangen van al onze stakeholders: medewerkers, klanten, aandeelhouders, partners, lokale overheden en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

 
Duurzaamheidsstandaarden

Bekaerts duurzaamheidsrapport 2017 werd samengesteld volgens de GRI Sustainability Reporting Standards, Core optie. Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profitorganisatie die economische, milieugerelateerde en maatschappelijke duurzaamheid bevordert. Bekaert werd in 2017 voor haar maatschappelijk verantwoord ondernemen ook erkend door opname in de Ethibel Excellence Index (ESI) Europe - een referentiecriterium voor toppresteerders op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op Vigeo’s onderzoek - en in Kempen SRI. 

In 2017 kreeg Bekaert het gouden erkenningsniveau van Ecovadis toegekend. Ecovadis is een onafhankelijk bureau voor duurzaam ondernemen waarvan de methodologie op internationale CSR-normen gebaseerd is.


Als antwoord op de groeiende interesse doorheen de toeleveringsketen om te rapporteren rond de ecologische voetafdruk van activiteiten en logistiek, werkt Bekaert ook mee aan de bevragingen van CDP (vroeger bekend als het Carbon Disclosure Project) omtrent de klimaatverandering en de toeleveringsketen.

Monitorings- en rapporteringsdomein

De duurzaamheidsacties en respectievelijke indexen en certificaten hebben betrekking op de 100%-dochterondernemingen van NV Bekaert SA en deze waarin NV Bekaert SA een meerderheidsparticipatie heeft. Dit omvat ook de dochterondernemingen van de Bridon-Bekaert Ropes Group, tenzij anders aangegeven. 

Meer gedetailleerde informatie en doelen voor de toekomst zijn te vinden in het duurzaamheidsrapport 2017-2018 van de Bekaert Groep.

Onze medewerkers

Als bedrijf en als individuen handelen we met integriteit en houden we ons aan de hoogste normen van zakelijke ethiek. We bevorderen gelijke kansen en diversiteit en willen een risicovrije werkomgeving creëren die niemand schade berokkent.

Onze waarden zijn verankerd in onze cultuur en verbinden ons als het One Bekaert team.

We handelen integer · Wij verdienen vertrouwen · Wij zijn niet te stuiten!
 
Diversiteit bevorderen

Bij Bekaert geloven we dat samenwerken tot betere prestaties leidt. Als een echt globaal bedrijf stimuleren wij diversiteit op alle niveaus van de organisatie. We zien het als een belangrijke bron van kracht voor onze onderneming. Het gaat hierbij niet alleen om diversiteit op het gebied van nationaliteit, culturele achtergrond, leeftijd of geslacht, maar ook op het gebied van vaardigheden, business ervaring, inzichten en standpunten. 
De Bekaert-populatie telt ongeveer 50 nationaliteiten en biedt werkgelegenheid in 40 landen over de hele wereld. Deze diversiteit wordt weerspiegeld op alle niveaus van de organisatie en in de samenstelling van de Raad van Bestuur.


Diversiteit in nationaliteiten (31 december 2017) # medewerkers #nationaliteiten # non-native* % non-native
Raad van Bestuur 15
4
6 40%
Bekaert Group Executive (BGE) 9
4
3
33% 
Senior Vice Presidents 16 7 6 38%
Next-level higher management (**) 87 17 39 45%
Totaal Leadership Team 112 19 48 43%
(*) definitie van niet-native = van een andere nationaliteit dan die van de hoofdzetel (België)
(**) Next leadership level = managers van niveau B13 en hoger met uitzondering van BGE en Senior Vice Presidents (Hay-classificatiereferentie)


Het productiekarakter Van Bekaerts activiteiten verklaart de voornamelijk mannelijke populatie, in het bijzonder bij operatoren en techniekers. 

Genderdiversiteit #medewerkers %mannelijk %vrouwelijk
Operatoren 21 750
95% 5%
Bedienden 5 895
71% 29%
Management 1 668 82% 18%
Totaal Bekaert medewerkers 29 313 89% 11%

Bekaert ontwikkelt een wervings- en promotiebeleid dat gericht is op het gestaag verhogen van diversiteit, inclusief geslachtsdiversiteit. 
Diversiteit in de Raad van Bestuur en het topmanagement van Bekaert:
Genderdiversiteit(31 december 2017) #medewerkers %mannelijk %vrouwelijk
Raad van Bestuur 15 67% 33%
Bekaert Group Executive (BGE) 9 78% 22%
Senior & next-level higher management (*) 74 76% 24%
Totaal Leadership Team 83 76% 24%
(*) Senior Vice Presidents en managers op niveau B13 en hoger (Hay-classificatiereferentie) met uitzondering van BGE
Leeftijdsdiversiteit (31 december 2017) #medewerkers 30-50 jaar oud meer dan 50 jaar oud
Raad van Bestuur 15 20% 80%
Bekaert Group Executive (BGE) 9 22% 78%
Totaal hoogste bestuursorganen 24 21% 79%
Respect voor mensenrechten

Respect voor mensenrechten We respecteren de rechten en waardigheid van elke werknemer.

We bevorderen gelijke kansen en discrimineren geen werknemers of sollicitanten op basis van leeftijd, ras, nationaliteit, sociale of etnische afkomst, geslacht, fysieke handicap, seksuele voorkeur, godsdienst, politieke voorkeur of vakbondslidmaatschap. Wij ondersteunen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

We voldoen aan nationale wetgevingen en cao’s. De werving, verloning, training, promotie en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers gebeurt enkel op basis van beroepskwalifcaties. We stimuleren talent door middel van carrièreontwikkeling en levenslang leren.
Leren en ontwikkelen

We stimuleren opkomend talent met loopbaanontwikkeling en levenslang leren. We hechten veel belang aan het creëren van uitdagende carrièregerichte en persoonlijke ontwikkelingsopportuniteiten voor onze medewerkers. Trainingsprogramma’s omvatten niet alleen technische en jobspecifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving. 

In 2017 hebben we het opleidingsaanbod via ons online Learning & Development-portaal uitgebreid en de toegang voor bedienden verder opengesteld. Via het portaal is het nu ook mogelijk om persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten en -kansen op lange termijn op te volgen. Het biedt een overzicht van alle beschikbare trainingen, zowel traditionele klassikale cursussen als e-learningmodules, en biedt de werknemers de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor het volgen van externe trainingen. 

Bekaert richtte in 2017 de ‘Bekaert University’ op. Deze University zal ons team en onze talenten ontwikkelen zodat onze mensen, zowel individueel als in team, het beste uit zichzelf kunnen halen. Bekaert University draait om het continu opbouwen van de vaardigheden van de mensen en de organisatie. Het wordt ook de thuisbasis van verschillende Academy’s die bedoeld zijn om het transformatieproces dat het bedrijf ondergaat, te versnellen en onderhouden.
Personeelsgerelateerde data
 • In 2017 kreeg elke medewerker gemiddeld 50 uur opleiding(1).
 • Percentage medewerkers dat een prestatiebeoordeling kreeg in 2017(1):
 
(1) Met uitzondering van BBRG. De Bridon-Bekaert Ropes Group is gelijkaardige rapportagegegevens aan het implementeren.

Gezondheid en veiligheid

Dodelijke ongevallen

Het Bekaert-management en de werknemers betreuren het verlies van twee collega’s die zijn omgekomen door ongevallen op het werk. De ongevallen gebeurden in onze fabrieken in Sumaré (Brazilië) en Prodac (Peru).

Er werd grondig onderzoek uitgevoerd om te begrijpen wat er gebeurd is en om te voorkomen dat er nog meer slachtoffers op de werkplek zouden vallen.

We zullen ons onze collega’s altijd herinneren en ervoor zorgen dat we onze veiligheidscultuur en gedrag door hun overlijden sneller en grondiger verbeteren. Het elimineren van de risico’s van onze activiteiten is een van de doelstellingen van BeCare, ons wereldwijd veiligheidsprogramma.
BeCare: een veilig Bekaert voor iedereen

In 2017 hebben we BeCare, ons wereldwijd uitmuntendheidsprogramma voor veiligheid dat in 2016 gelanceerd werd, verder uitgerold. We willen een risicovrije werkomgeving creëren die niemand schade berokkent. Dit geldt voor al onze medewerkers en voor iedereen die in onze vestigingen werkt of ze bezoekt. Tijdens een intensieve training worden medewerkers vertrouwd gemaakt met een uitgebreide set van best practices op het gebied van veiligheid, leren ze onveilige situaties herkennen en oplossen en ontdekken ze hoe ze kunnen bijdragen aan een omgeving waarin zorg voor veiligheid en voor elkaar centraal staat. 

BeCare leidt tot betere prestaties en praktijken op het gebied van veiligheid en tot gedragsverandering in onze fabrieken en kantoren en tijdens ontmoetingen met business partners. 

De Orrville-fabriek (Ohio, VS) presteerde relatief zwak op het gebied van veiligheid in de afgelopen jaren. Na de implementering van BeCare veranderde alles. De fabriek vierde onlangs 1 jaar zonder incidenten waarvoor medische hulp nodig was of die tot dagen werkverlet leidden. In de Lipetsk-fabriek (Rusland) hebben onze medewerkers de BeCare-technieken en cultuur echt omarmd en beschouwen ze het als een boost om het reeds grote enthousiasme en de betrokkenheid in de fabriek nog te vergroten.   
 
Een gezonde werkomgeving

Omdat we een gezonde werkomgeving belangrijk vinden, bleven we in 2017 investeren in de automatisatie van verhandelingsuitrusting en andere ergonomische voorzieningen. 

Er wordt bij Bekaert speciale aandacht besteed aan het omgaan met en opslaan van chemicaliën. Een centrale databank houdt alle chemicaliën bij die in onze fabrieken gebruikt worden, en schrijft alle werknemers strenge gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor. 

Wij controleren de omstandigheden zoals lawaai, stof en temperatuur en werken aan een stappenplan voor nodige verdere verbeteringen. 
Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek

In 2017 organiseerde Bekaert haar 10e Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek. Alle fabrieken wereldwijd namen aan dit jaarlijkse evenement deel. Het centrale thema dit jaar was "Ik draag zorg – Jij draagt zorg – Wij zorgen samen voor onze veiligheid” en had aandacht voor de verschillende aspecten van het BeCare programma. Wereldwijd werden de Bekaert-fabrieken aangemoedigd om hun best practices te delen en van elkaar te leren
Veiligheidscijfers

Bekaert heeft op groepsniveau een OHSAS 18001-certificaat. In 2017 was ongeveer 60% van alle Bekaert-werknemers door deze norm gedekt. 

In 2017 werd per werknemer gemiddeld 10 uur training aan veiligheid besteed.

Onze veiligheidsprestaties voor 2017 waren niet goed. Eerst en vooral hebben we twee collega’s verloren. Daarnaast stegen zowel de frequentiegraad als de ernstgraad van incidenten met werkverlet in vergelijking met 2016. Een van de effecten van BeCare is een veel striktere opvolging van de nauwkeurige rapportering en naleving, maar dat is geen reden voor verhoogde veiligheidsincidenten en risico’s.

Gerapporteerde incidentsgraad (TRIR) Bekaert Gezamenlijk (1)


 
(1) BBRG  en joint ventures inbegrepen
TRIR = aantal gerapporteerde incidenten per miljoen gewerkte uren

Frequentiegraad Geconsolideerde vestigingen (LTIFR) (1)

(1) BBRG inbegrepen
LTIFR = aantal ongevallen met werkverlet (LTA) per miljoen gewerkte uren

Ernstgraad (SI) Geconsolideerde vestigingen (1)

(1) BBRG inbegrepen
Ernstgraad = aantal dagen werkverlet als gevolg van arbeidsongevallen, per duizend gewerkte uren

Veiligheidskampioenen in geconsolideerde vestigingen

In 2017 hadden twee vestigingen al meer dan 5 jaar geen veiligheidsincidenten. Drie vestigingen hadden al 4 jaar geen veiligheidsincidenten. Vier anderen hadden al 2 jaar geen veiligheidsincidenten en 19 vestigingen waren al meer dan 1 jaar incidentvrij.

Bijna 30 vestigingen hebben zo bewezen dat het mogelijk is om van Bekaert een veilige werkplek te maken.

Onze verantwoordelijkheid in de markten

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn in de lokale gemeenschappen. We communiceren met de lokale overheden op een transparante en constructieve manier. Wij ondersteunen geen politieke instellingen en nemen in al onze berichtgeving een neutrale positie in met betrekking tot politieke kwesties. We verbinden ons er toe de nationale wetgevingen en collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

better together met klanten en leveranciers

Bekaert heeft productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 40 landen en bouwt langetermijnrelaties met klanten en leveranciers uit, waar we ook actief zijn. We werken samen met klanten en leveranciers bij het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken en het uitwerken van industrie-analyses.

Ondersteunen van de duurzaamheidsprogramma’s van onze klanten

We werken actief samen met klanten in duurzaamheidsinitiatieven. We steunen hun duurzaamheidsprogramma’s door specifieke acties in ons CSR-beleid te implementeren en we sluiten ons aan bij duurzaamheidsinitiatieven en -standaarden om aan hun prioriteiten bij te dragen. Door ons als een sociaal en ecologisch verantwoorde leverancier te gedragen, helpen we onze klanten om hun doelen op vlak van duurzaam ondernemen te bereiken.

Bouwen aan een duurzame toeleveringsketen

De aankoopafdeling van Bekaert heeft haar engagement versterkt om het bewustzijn voor en de controle op duurzaam ondernemen bij onze leveranciers te verbeteren. De Bekaert Gedragscode voor Leveranciers legt de vereisten op het vlak van milieu, tewerkstelling en governance vast waaraan de leveranciers moeten voldoen (of waarvan ze moeten bewijzen dat ze die naleven). Op het einde van 2017 vertegenwoordigde dit engagement 82% van de bestedingen, in vergelijking met 75% in 2016.

Alle walsdraadleveranciers en leveranciers van andere kritische materialen worden jaarlijks formeel beoordeeld, en corrigerende actieplannen worden opgelegd als de minimaal vereiste niveaus niet zijn bereikt. Deze actieplannen worden nauwgezet gecontroleerd om de focus op een sterke verbetering te verzekeren.

Verantwoord aankopen van mineralen

Bekaert erkent het belang van verantwoord aankopen. In 2017 hebben alle leveranciers onder het Responsible Minerals Initiative (RMI), voorheen Conflict Free Sourcing Initiative (CFSI), de Bekaert Gedragscode voor Leveranciers ondertekend (of bewijs gegeven dat ze de principes ervan naleven) en al onze tinleveranciers hebben de meest recente RMI-vragenlijst ingevuld. Dit is een initiatief van de Responsible Business Alliance (RBA), voorheen Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) en de Global e-Sustainability Initiative (GeSi), die ondernemingen uit verschillende sectoren helpen om problemen met mineralen in hun toeleveringsketen aan te pakken. Bekaert heeft ook een Conflict Free Minerals-beleid geïmplementeerd, gepubliceerd en verspreid. 

Anticorruptiebeleid en -procedures

Alle Bekaert-medewerkers krijgen de ‘Bekaert Gedragscode’ bij aanwerving. Dit document omvat de Bekaert-anticorruptiebeleidsregels en -procedures. Alle managers en bedienden moeten jaarlijks hun engagement voor de Bekaert Gedragscode verlengen en een test afleggen over situaties omtrent bedrijfsethiek.

De Code is ook aangehecht bij alle nieuwe arbeidscontracten voor bedienden en arbeiders wereldwijd.

Functionele groepen (bijv. de aankoopfuncties) kregen ook bijzondere trainingsprogramma’s over de Gedragscode en anticorruptie en anti-omkoping. Bovendien doet de Interne Auditafdeling regelmatig audits naar de naleving van de respectieve beleidsregels en procedures, en beveelt ze correctieve acties aan waar nodig. Alle beleidsregels zijn beschikbaar voor Bekaert medewerkers op het Bekaert Intranet.
 

Onze verantwoordelijkheid tegenover het milieu

We streven er voortdurend naar om processen te ontwikkelen die minder materiaalbronnen en energie verbruiken en afval verminderen. 

Onze zorg voor het milieu wordt op drie deelaspecten toegepast:
 • nieuwe, milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd
 • preventie- en risicobeheer
 • de ontwikkeling van producten die bijdragen aan een schoner milieu

1. Nieuwe, milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd

In dit eerste domein is het onze ambitie om milieuvriendelijker productieprocessen voor onze fabrieken wereldwijd te ontwikkelen. We doen dit enerzijds door het implementeren van wereldwijde initiatieven gericht op een lager energieverbruik en verminderde CO2-uitstoot, en anderzijds door het installeren van een duurzame infrastructuur in al onze nieuwe fabrieken

 • Sinds 2015 voert Bekaert het Bekaert Manufacturing System (BMS) in, een transformatieprogramma gericht op productie-uitmuntendheid waarbij rekening wordt gehouden met maatregelen voor een lager energieverbruik. Hoewel ons energieverbruik ten opzichte van 2016 gestegen is door de groei van de business en een verandering in de productmix, waren we in staat om de toename van energieverbruik te beperken. Dankzij BMS bereikten we een jaarlijks terugkerende besparing van 249 GWh. Dit programma is nog niet volledig geïmplementeerd, dus streven we ernaar om de jaarlijkse energiebesparing nog te vergroten.
 • Bekaert wint ener.CON Europe Award 2018 voor energiebesparingen
  In maart 2018 heeft Bekaert de ener.CON Europe Award 2018 gewonnen voor de energiebesparende inspanningen binnen het Bekaert Manufacturing System. Uit een longlist van 30 voorstellen selecteerde een expertenpanel Bekaerts project samen met twee andere genomineerden om de initiatieven voor te stellen tijdens de ener.CON conferentie in Berlijn. Een BMS-verantwoordelijke hield een krachtig en overtuigend pleidooi waarin hij helder uitlegde welke impact de BMS-aanpak al heeft gehad en zal blijven hebben op het vlak van energiebesparing. Dat viel niet enkel in de smaak bij de energie- en milieuprofessionals van ener.CON: meer dan de helft van de 200 industrie-experten in het publiek stemden Bekaert tot winnaar.

   

 • De energie-intensiteitsratio daalde ten opzichte van ons referentiejaar 2015, zowel voor elektrische als voor thermische energie.
 • Het LED programma dat wereldwijd alle traditionele verlichting door ledverlichting vervangt, werd in 2017 afgerond. Ons energieverbruik is als gevolg van dit programma reeds met 87 GWh per jaar afgebouwd (50% van de energie die voor verlichting wordt gebruikt). We zullen het ledprogramma in alle nieuwe gebouwen en fabrieken verderzetten.
 • In 2017 kwam 25% van onze elektriciteit van hernieuwbare energiebronnen. De slaagkans om energie van hernieuwbare bronnen aan te kopen is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van dergelijke bronnen en van data daarover. In Ecuador, bijvoorbeeld, komt 100% van het elektriciteitsverbruik van Bekaert van hydraulische energie.
 • In onze fabriek in India (Ranjangaon) installeerden we een waterzuiveringssysteem zonder vloeistoflozingen. Bijgevolg worden alle industriële afvalwaterstromen gerecycleerd en hergebruikt.  

  Indamper Ranjangaon

  De laatste behandelstap van het waterzuiveringssysteem zonder vloeistoflozingen bestaat uit een verdamper die het afvalwater scheidt tot hetzij vast afval of een schoon destillaat dat kan worden gerecupereerd in het proces.
 • In september 2017 verbleven 30 Bekaert-managers en -consultants twee dagen in het Digital Capability Center in Aken (Duitsland), een joint venture van McKinsey & Company, ITA Academy Ltd en toonaangevende technologiebedrijven, om uitdagingen en kansen voor de ‘fabriek van de toekomst’ te bespreken. Op de agenda stonden:
  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Robotica
  • Milieu
  • Onze verantwoordelijkheid als werkgever en als leverancier

2. Preventie- en risicobeheer in Bekaerts milieubeleid

Preventie- en risicobeheer spelen een belangrijke rol in Bekaerts milieubeleid. Dit omvat maatregelen tegen bodem- en grondwaterverontreiniging, verantwoord gebruik van water en een wereldwijde ISO 14001-certificering.
 • In de loop van 2017 werd Bekaerts globale procedure die voorzorgsmaatregelen tegen bodem- en grondwaterverontreiniging (ProSoil) verzekert, verder uitgewerkt met een lijst van concrete actieplannen voor een juiste aanpak. Dit helpt ons bij het verbeteren van onze risicoanalyse en het bepalen van prioriteiten. 
 • Verantwoord gebruik van water is ook een blijvende prioriteit. We volgen ons waterverbruik voortdurend op en hebben programma’s geïmplementeerd die erop gericht zijn om het waterverbruik op lange termijn te verminderen.
 • In 2017 waren 95% van de Bekaert-fabrieken wereldwijd ISO 14001 gecertificeerd. ISO 14001 maakt deel uit van de internationaal erkende ISO 14000-norm die praktische tools aanbiedt aan bedrijven die hun milieuverantwoordelijkheden beheren. ISO 14001 legt de nadruk op systemen voor milieubeheer. De certificatie van alle Bekaert-fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling en is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die aan de consolidatieperimeter toegevoegd worden. Bekaert ontving ook op groepsniveau een certificaat voor ISO 14001 en ISO 9001. De ISO 9000-familie behandelt verschillende aspecten van kwaliteitsmanagement.
 • Bekaert voldoet aan de Europese RoHS-verordening inzake gevaarlijke stoffen. 

3. We ontwikkelen producten die bijdragen tot een schoner milieu

Bekaert ontwikkelt producten die bijdragen tot een schoner milieu. Ecologie is een aspect dat reeds vanaf de R&D-fase van nieuwe producten in beschouwing genomen wordt. In veel gevallen vormt het zelfs een drijfveer in productontwikkeling. 

Enkele voorbeelden:
 • Bekaerts gamma van staalkoord met super- en ultrahoge treksterkte om banden te versterken, laat bandenfabrikanten toe om banden te produceren met een lager gewicht, een dunnere staalgordel en een lagere rolweerstand. Deze revolutie zorgt voor een vermindering van 15% van het totale gewicht van de band waardoor de CO2-emissies van een voertuig met 250 kg dalen, of een daling op wereldschaal met bijna 850 miljoen kg CO2 per jaar..

 • Erkenning van de CRIA voor de staalkoordinnovaties van Bekaert
  De China Rubber Industry Association (CRIA) gaf het Bekaert China-team een Contribution Award voor hun enorme inspanningen ter ondersteuning van het CRIA Green Tire week-initiatief. CRIA waardeert de inzet van Bekaert om lichtere, sterkere en betere staalkoord voor banden te ontwikkelen, wat een aanzienlijke bijdrage levert voor de ontwikkeling en promotie van ecologische banden.

 • Bekaert heeft met succes een 3e generatie zaagdraadtechnologie en -product ontwikkeld. Zaagdraad laat fabrikanten in de fotovoltaïsche industrie toe om met een minimum aan materiaalverlies polysilicium te versnijden in wafers voor de productie van zonnepanelen. De fixed abrasive (diamant-)zaagdraad, ontwikkeld door het zaagdraad-R&D-team in China, is door alle beoogde klanten getest en goedgekeurd.

Belgian Solar Team helpen aan een bronzen medaille in de 2017 World Solar Challenge 
In oktober 2017 hebben de ingenieursstudenten van het Belgian Solar Team brons gewonnen in de 3 000 km lange World Solar Challenge in Australië. De bekwame besturing van de auto was één van de cruciale elementen in deze succesvolle race en werd mogelijk gemaakt door een advanced cord in de stuurinrichting. Het solarteam was op zoek naar een lichte oplossing waarbij elke gram telt. De Bridon-Bekaert advanced cords-fabriek van Aalter (België) leverde een compacte kabel van 2,8 mm diameter die meer dan 700 kilo kracht op de assen kan dragen, en dit paste precies in het kader van de ultrasterke Bridon-Bekaert advanced cord-technologieën.

Bij sponsoring- en andere gemeenschapsactiviteiten leggen we de nadruk op educatieve projecten. Daarenboven steunen we plaatselijke initiatieven en projecten voor sociale, culturele en economische ontwikkeling, en leveren we gerichte bijstand bij rampen.

Steun aan onderwijs- en opleidingsinitiatieven

Wij geloven dat onderwijs en opleiding de sleutel voor een duurzame toekomst vormen. Daarom steunen wij wereldwijd initiatieven die de gemeenschappen waarin we actief zijn, helpen door middel van onderwijs en opleiding.

In China heeft Bekaert sterke relaties met verschillende scholen opgebouwd. Vrijwilligers van het Bekaert Technology Research & Development Center gaven een eerstehulptraining in de Jiangyin Chenguang Primary School. De leerlingen leerden hoe ze levensreddende handelingen, zoals CPR (cardiopulmonaire resuscitatie) en het gebruik van een AED (automatische externe defibrillator), moesten uitvoeren. Er werd tijdens de training ook een standaard noodprocedure voorgesteld. 
In Brazilië hebben onze joint ventures deelgenomen aan het Youth Entrepreneurship-project, een programma dat jonge mensen voorbereidt op hun eerste stappen op de arbeidsmarkt. 30 werknemers gaven vrijwillig les aan kansarme jongeren over het verbeteren van hun professionele vaardigheden. 324 studenten namen deel aan dit toekomstgerichte initiatief.

Nog in Brazilië namen 630 studenten deel aan een wetenschappelijk onderwijsprogramma dat in 2016 werd opgericht. Het doel is om interesse voor wetenschap en bewustzijn voor het milieu te creëren. 

In Noord-Amerika ondersteunt Bekaert de FFA, Future Farmers of America. Dit is een nationaal erkend programma dat agrarische opleidingen, carrièremogelijkheden en leiderschapsontwikkeling biedt voor de 649 355 studenten die er lid van zijn. Onze toewijding voor dit initiatief blijkt uit landbouwgerelateerde trainingen en sponsoring. 

In verschillende van onze fabrieken en kantoren werd de Internationale Dag van het Kind gevierd. Collega’s van onze fabriek in Slovakije woonden in het Children’s Centre Hrajkovo een viering bij. Ze hielpen er met de activiteiten van de kinderopvang. 

In China heeft Bekaert een langdurige samenwerking met de Shanghai Pudong Lianying Primary School. Bekaertcollega’s schonken ter gelegenheid van de Internationale Dag van het Kind nieuwe leesboeken aan de schoolbibliotheek. 

Steun aan sociale en maatschappelijke initiatieven

Wij ondersteunen lokale activiteiten en projecten voor sociale, culturele en economische ontwikkeling die zijn gericht op het verbeteren van de maatschappelijke omstandigheden op de plaatsen waar wij actief zijn, onder andere door gezondheidsinitiatieven en gerichte hulp bij rampen.

In het afgelopen jaar werden meerdere delen van de wereld met verschillende natuurrampen geconfronteerd. We proberen de getroffen gezinnen te helpen door het verstrekken van bouwmateriaal, voedsel en financiële hulp. 

Toen de Manabí-regio in Ecuador in april 2016 getroffen werd door een verwoestende aardbeving, werd de IdealAlambrec-Bekaert-fabriek door de overheid gecontracteerd als primaire bedrijfspartner in een groot wederopbouwprogramma voor de woningen. Direct na de aardbeving heeft Bekaert Latijns-Amerika samen met de IdealAlambrec-Bekaert-fabriek in Quito 10 woningen gedoneerd aan getroffen gezinnen in het gebied. In 2017 deden we een tweede donatie om onze inzet voor de heropbouw van de Manabí-regio te herbevestigen. De huizen voldoen aan de Ecuadoraanse regelgeving inzake aardbevingsbestendigheid van gebouwen. De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd door lokale aannemers en technici om werkgelegenheid te bieden en om aan de ontwikkeling van de provincie bij te dragen.
 
In het begin van 2017 was er gedurende enkele weken een noodtoestand in Chili. Bosbranden woedden over het zuidelijke en centrale deel van het land en hebben huizen, vee en zelfs hele dorpen vernield. De Inchalam-Bekaert-fabriek bundelde haar krachten om gezinnen te steunen die hun huis kwijt waren. Voedsel en water werden aangeboden en Inchalam-Bekaert doneerde materiaal voor de reconstructie van de huizen in samenwerking met de NGO Techo Chile.

De Inchalam-Bekaert-fabriek neemt ook actief deel aan Mesa Empresa, een initiatief dat samenwerking tussen bedrijven en de lokale gemeenschap ondersteunt. Hun doel is om de levenskwaliteit te verbeteren door activiteiten op het gebied van cultuur, milieu, gezondheid, opleiding en recreatie te organiseren. In 2017 werkte Inchalam-Bekaert onder meer mee aan sportactiviteiten en een schoonmaakinitiatief ter gelegenheid van Wereldmilieudag.

De zuidelijke staten van de Verenigde Staten werden in augustus 2017 getroffen door de verwoestende orkaan Harvey. De Bekaert-fabriek in Van Buren verzamelde en doneerde geld aan gezinnen die hun huis kwijt waren.   

Het verkoopteam van Marietta in de Verenigde Staten heeft een zintuigenspeeltuin voor kinderen met een beperking aangelegd in Moultrie in de staat Georgia. Dit project was een samenwerking met lokale organisaties die hulp bieden aan gehandicapte kinderen. 

Overal ter wereld ondersteunt Bekaert lokale gezondheidsinitiatieven. 

 • In onze fabrieken in Zwevegem (België) en Proalco (Colombia), bijvoorbeeld, organiseerden collega’s een bloedinzameling voor de bloedbanken van de nationale medische diensten. 
 • Het programma Ver e Viver (Zien en leven) in Brazilië biedt leerlingen van de gemeentescholen gratis oogtesten en brillen aan. Dankzij onze Braziliaanse joint ventures werden de ogen van 4 295 scholieren getest en 256 brillen gedoneerd in 2017.